Directors, Auditors and Trustees

Atsumi Scholarship | AISF News | On Establishment | Takeo Atsumi 

Directors, Auditors and Trustees | List of Scholarship Recipients | Operation Information

Information about Studying in Japan


(As of June 2007)

Executive Director


Itsuko Atsumi

Trustees

Yasushi Akashi

Terukazu Akiyama

Takako Aoki

Masaya Atsumi

Yoshiko Arikawa

Kensuke Hotta

Noriko Iwasaki

Hiroshi Mizutani

Minoru Nagaoka

Koichi Nezu

Kenji Ueda

Mutsu Yamagata

Masamoto Yashiro

Associate Director

Junko Imanishi


Directors

Naoki Atsumi

Keijiro Inai

Setsu Kamiyama

Tatsuji Kataoka

Hideki Kato

Yuko Miyazaki

Osamu Nagayama

Tokuro Nobechi

Naoko Sato

Jiro Tamura

Tomohiro Toyama

Auditors

Sigeo Ishii

Seishi Matsuoka